نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

زبان های خارجی در کرج

-چارت آموزشی زبان انگلیسی گروه سنی 13 تا 17 سال ( نوجوان)

طول دوره

نام کتاب و نام دوره

30ساعت

Hey There 1A

30ساعت

Hey There 1B

30ساعت

Speaking Starter

30ساعت

Hey There 2A

30ساعت

Hey There2B

30ساعت

Speaking Elementary

30ساعت

Hey There3A

30ساعت

Hey There 3B

30ساعت

Speaking Pre-intermediate

30ساعت

Hey There4A

30ساعت

Hey There 4B

30ساعت

Speaking Intermediate 1

30ساعت

Speaking Intermediate 2

30ساعت

Speaking Intermediate 3

-چارت آموزشی زبان انگلیسی گروه سنی 8 تا 13 سال (کودکان)

طول دوره

نام کتاب و نام دوره

30ساعت

First Friends 1A

30ساعت

First Friends1B

30ساعت

First Friends2A

30ساعت

First Friends2B

30ساعت

Family and Friends1A

30ساعت

Family and Friends1B

30ساعت

Family and Friends1C

30ساعت

Family and Friends2A

30ساعت

Family and Friends2B

30ساعت

Family and Friends2C

30ساعت

Family and Friends3A

30ساعت

Family and Friends3B

30ساعت

Family and Friends3C

30ساعت

Family and Friends4A

30ساعت

Family and Friends4B

30ساعت

Family and Friends4C

30ساعت

Family and Friends5A

30ساعت

Family and Friends5B

30ساعت

Family and Friends5C

30ساعت

Family and Friends6A

30ساعت

Family and Friends6B

30ساعت

Family and Friends6C

- چارت آموزشی زبان انگلیسی گروه سنی 4 تا 8 سال (خرد سالان)

طول دوره

نام کتاب و نام دوره

30ساعت

Pockets 1A

30ساعت

Pockets 1B

30ساعت

Pockets 1C

30ساعت

Pockets 2A

30ساعت

Pockets 2B

30ساعت

Pockets 2C

30 ساعت

Pockets 3A

30ساعت

Pockets 3B

30ساعت

Pockets 3C


نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)