لطفا عنوان ماژول را وارد نماييد

باسمه تعالی

مشخصات فردی:
نام: علي نام خانوادگی: شاهي

مدارک تحصیلی:
مدرک لیسانس رشته تحصیلی: حسابداری تاریخ اخذ: 1380
مدرک فوق لیسانس رشته تحصیلی: حسابداری تاریخ اخذ: 1389
دانشجوی دوره دکتری DBAگرایش مدیریت استراتژیک در دانشگاه صنایع و معادن ایران.
مدارک حرفهای:
رديف شــــــــرح سـال اخـذ
عضو انجمن حسابداری ایران 1387
عضو انجمن حسابداران خبره ایران 1387
عضو انجمن مدیران مالی حرفهای ایران 1387
4کارشناس ارشـد حسابرسی در سازمان حسابرسی 1382
5کارشناس رسمی دادگسـتری در رشته حسابداری و حسابرسی 1390

سوابق شغلی و حرفهای:
رديف شــــــــرح نوع دروس مدت - ترم
0دانشگاه پیام نور واحد کـرج دروس تخصصی حسابداری 9ترم
2دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت دروس تخصصی حسابداری 2ترم
8دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج دروس تخصصی حسابداری 3ترم
4دانشگاه آزاد اسلامی شهریار دروس تخصصی حسابداری 0ترم
5مجتمع فنی تهران– نمایندگی استان البـرز مدرس و مدیر دپارتمان حسابداری از سال 87 تا کنون
1
مجتمع فنی تهران، دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه
پیام نور کرج، سازمان نظام پزشکی کرج،
اتحادیه آهن فروشان استان البـرز
برگزاری سمینارها و کارگاههای
اظهارنامه مالیاتی، مالیات بر ارزش
افزوده، تحریر دفاتر قانونی و خرید و
فروش فصلی موضوع ماده 019ق.م.م